ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Τ.

Ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ).

ΣΥΝΔΕΣΗ